{
 "home":{
 "title":"FuriKuri",
 "description":"Home",
 "GitHub":"FuriKuri",
 "Twitter":"FuriKuri",
 "Mastodon":"@furikuri@mastodon.social",
 "Keybase":"furikuri",
 "Xing":"Theo Pack",
 "LinkedIn":"Theo Pack",
 "Crypto":"qtumlizard.crypto"
 }
}
{
 "home" : {
  "title" : "FuriKuri",
  "description" : "Home",
  "GitHub" : "https://github.com/FuriKuri",
  "Twitter" : "https://twitter.com/FuriKuri",
  "Mastodon" : "https://mastodon.social/@furikuri",
  "Keybase" : "https://keybase.io/furikuri",
  "Xing" : "https://www.xing.com/profile/Theo_Pack",
  "LinkedIn" : "https://de.linkedin.com/in/theo-pack",
  "Crypto" : "qtumlizard.crypto"
 }
}
Impressum Datenschutz